ระบบตรวจสอบผลการเรียนรายวิชา
การศึกษาการใช้เทคโนโลยีในระบบออนไลน์ และสมรรถนะดิจิทัลของบัณฑิต
(อัตลักษณ์เก่งไอที)หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่
งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด)
หรือโทร 073-299636 ต่อ 23200